Jeśli masz konto w naszym serwisie, zaloguj się:
Nasz Facebook skp

Regulamin

Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Kowali Polskich

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. wykonuje zawód kowala oraz posiada umiejętności i możliwości techniczne pozwalające na wykonywanie wyrobów w formach właściwych dla tradycyjnego kowalstwa ludowego i artystycznego w oparciu o cechy regionu z jakiego pochodzi lub osoba merytorycznie przygotowana do działania na rzecz ochrony i promocji ludowego kowalstwa artystycznego, zgłosiła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązała się przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia i została przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

Osoby ubiegające się członkowstwo w Stowarzyszeniu Kowali Polskich powinny:
- wypełnić i przesłać na nasz adres deklarację o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia;
- przedstawić w formie opisu swoją działalność w zawodzie kowala, wraz z dołączonymi zdjęciami wyrobów;
- przekazać dla potrzeb Muzeum Kowalstwa 2 prace wykonane tradycyjnymi technikami kowalskimi;
- przynajmniej raz wziąć udział w konkursie kowalstwa artystycznego podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali;
- posiadać rekomendację członka Zarządu;
- dokonać wpłatę wpisowego oraz składki członkowskiej przez kowala w przypadku przyjęcia do Stowarzyszenia.
1. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kowalowi odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna.


Deklaracja członkowska
Nasz opiekun:

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie
www.gokwojciechow.pl
wieza
Kontakt:

Stowarzyszenie Kowali Polskich
Wojciechów 9
24-204 Wojciechów
tel./fax 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl